US D986,536 S
Mothman costume
Shengli Li, Zhengzhou (CN)
Filed by Zhengzhou Zhuimengren Xinxikeji CO., LTD., Zhengzhou (CN)
Filed on Sep. 28, 2022, as Appl. No. 29/854,887.
Term of patent 15 Years
LOC (14) Cl. 02 - 02
U.S. Cl. D 2—741
OG exemplary drawing
 
The ornamental design for a mothman costume, as shown and described.