US 11,658,096 B2
Floating heat sink and elastic support thereof
Jingfeng Yang, Dongguan (CN); Yehua Zhang, Dongguan (CN); Yanghao Sun, Shenzhen (CN); Jiping Peng, Dongguan (CN); Baojian Du, Dongguan (CN); and Yi Zheng, Dongguan (CN)
Assigned to HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Shenzhen (CN)
Filed by Huawei Technologies Co., Ltd., Shenzhen (CN)
Filed on Jan. 23, 2020, as Appl. No. 16/750,887.
Application 16/750,887 is a continuation of application No. PCT/CN2018/094707, filed on Jul. 5, 2018.
Claims priority of application No. 201720938742.8 (CN), filed on Jul. 29, 2017.
Prior Publication US 2020/0161211 A1, May 21, 2020
Int. Cl. H01L 23/40 (2006.01); H05K 7/20 (2006.01)
CPC H01L 23/4006 (2013.01) [H01L 2023/4062 (2013.01); H01L 2023/4081 (2013.01); H01L 2023/4087 (2013.01); H05K 7/20 (2013.01)] 19 Claims
OG exemplary drawing
 
14. A floating heat sink comprising:
a heat dissipating piece; and
an elastic support comprising:
fasteners comprising a first fastener and a second fastener configured to:
mount the heat dissipating piece; and
arrange around the heat dissipating piece,
wherein the first fastener comprises a first end of the first fastener and a second end of the first fastener; and
elastic arms arranged around the heat dissipating piece and comprising a first elastic arm and a second elastic arm,
wherein the first elastic arm comprises a first end of the first elastic arm, a middle part, and a second end of the first elastic arm, wherein the first end of the first elastic arm is directly connected to the first end of the first fastener and the second end of the first elastic arm is directly connected to the second end of the first fastener, wherein the first end of the first elastic arm and the second end of the first elastic arm are configured to arrange in a circumferential direction of the heat dissipating piece, wherein the middle part is configured to bend toward a board and connect to the board in a fastened manner,
wherein the first elastic arm further comprises a first elastic sub-arm, a second elastic sub-arm, and a mounting part connected in a middle of the first elastic sub-arm and the second elastic sub-arm in a fastened manner to form the middle part, wherein the first elastic sub-arm comprises a flat portion and a bending portion connected in a fastened manner, wherein the flat portion is disposed in parallel with the board and is connected to the first fastener in a fastened manner, and wherein the bending portion is bent toward the board and is connected to the mounting part in a fastened manner,
wherein the elastic support is integrally formed, and
wherein the first fastener is a strip-shaped fastener that is configured to be disposed along an edge of the heat dissipating piece.