US 10,890,364 B2
Refrigerator with ice maker
Yu Li, Hefei (CN); Deming Wei, Hefei (CN); Ying Jia, Hefei (CN); Wei Chen, Hefei (CN); Dongxian Liu, Hefei (CN); Xuezai Zheng, Hefei (CN); and Wei Ren, Hefei (CN)
Filed by HEFEI MIDEA REFRIGERATOR CO., LTD., Hefei (CN); HEFEI HUALING CO., LTD., Hefei (CN); and MIDEA GROUP CO., LTD., Foshan (CN)
Filed on Feb. 13, 2020, as Appl. No. 16/789,444.
Application 16/789,444 is a continuation of application No. 16/698,975, filed on Nov. 28, 2019.
Application 16/698,975 is a continuation of application No. PCT/CN2018/125734, filed on Dec. 29, 2018.
Claims priority of application No. 2018 1 1436000 (CN), filed on Nov. 28, 2018.
Prior Publication US 2020/0182522 A1, Jun. 11, 2020
Int. Cl. F25C 1/00 (2006.01); F25C 5/182 (2018.01); F25D 11/02 (2006.01); F25D 17/06 (2006.01)
CPC F25C 1/00 (2013.01) [F25C 5/182 (2013.01); F25D 11/02 (2013.01); F25D 17/065 (2013.01); F25D 17/067 (2013.01)] 9 Claims
OG exemplary drawing
 
1. A refrigerator with an ice maker, comprising:
a refrigerating compartment; and
an ice-making chamber disposed inside the refrigerating compartment, wherein the ice maker is provided inside of the ice-making chamber, the ice-making chamber is refrigerated by an ice-making refrigeration system;
wherein the ice-making refrigeration system includes:
an ice-making evaporator disposed outside of the ice-making chamber;
an ice-making air duct; and
an ice-making fan disposed in the ice-making air duct;
the ice-making evaporator is air communicated with the ice maker through the ice-making air duct to form a refrigerating cycle;
wherein the ice-making air duct comprises an ice-making air supply duct configured to include the ice-making evaporator, and an ice-making air return duct; an outlet of the ice-making air return duct communicates with an inlet of the ice-making air supply duct below the ice-making evaporator, and an ice storage bucket is provided inside of the ice-making chamber below the ice maker;
wherein an outlet of the ice-making air supply duct and the ice maker are above an inlet of the ice-making air return duct and the ice storage bucket in the ice-making chamber;
wherein the refrigerating compartment is refrigerated by a main refrigeration system, and the main refrigeration system and the ice-making refrigeration system are separately disposed;
the main refrigeration system includes a main evaporator configured to refrigerate the refrigerating compartment, a main fan, and a refrigerating air duct configured to include the main evaporator and the main fan;
wherein the ice-making evaporator and the main evaporator are provided in the refrigerating compartment above a freezing compartment of the refrigerator;
wherein the ice-making air supply duct and the ice-making air return duct are provided outside of the ice-making chamber and on back of the refrigerator; the ice-making air supply duct is provided on top of the ice-making air return duct the ice-making evaporator is provided upstream of the ice-making air supply duct.