US 10,376,572 B2
Immunogenic composition for preventing pneumococcal diseases and preparation method thereof
Tao Zhu, Tianjin (CN); Lei Duan, Tianjin (CN); Mingming Yang, Tianjin (CN); Zhongqi Shao, Tianjin (CN); Xuefeng Yu, Tianjin (CN); Helen Huihua Mao, Tianjin (CN); and Dongxu Qiu, Tianjin (CN)
Assigned to CANSINO BIOLOGICS INC., Tianjin (CN)
Filed by CANSINO BIOLOGICS INC., Tianjin (CN)
Filed on Apr. 28, 2017, as Appl. No. 15/582,400.
Application 15/582,400 is a continuation of application No. PCT/CN2015/093056, filed on Oct. 28, 2015.
Claims priority of application No. 2014 1 0605626 (CN), filed on Oct. 31, 2014.
Prior Publication US 2018/0296660 A1, Oct. 18, 2018
Int. Cl. A61K 39/00 (2006.01); A61K 39/09 (2006.01); A61K 39/116 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01)
CPC A61K 39/092 (2013.01) [A61K 39/001164 (2018.08); A61K 39/116 (2013.01); A61P 31/04 (2018.01); A61K 2039/545 (2013.01); A61K 2039/55505 (2013.01); A61K 2039/55588 (2013.01)] 7 Claims
 
1. An immunogenic composition for preventing pneumococcal diseases, characterized by comprising PspA-mRX1, PspA-EF5668, PspA-EF3296 and PlyL460D.